"กปน."คว้ารางวัล‘ศูนย์ข้อมูลฯโดดเด่น’3ปีซ้อน

นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง กปน ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 และเป็น 1 ใน 24 หน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ยังคงดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพแล้ว กปน ยังให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow