โปรดเกล้าฯให้“พล.ท.ปิยะ”เป็นนายทหารประจำสนง.ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท.ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์ ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/186/T_0001.PDF)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow