สกก.เขาชัยสนเปิดอาคารซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด นำโดยนายอำนวย สืบสม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ นางพิมพ์นภา เนียมบุญ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้รับเกียรติจาก นางมยุรี ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาการสหกรณ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด (อาคารซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์) เพื่อขยายธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในรูปแบบร้านค้าสหกรณ์ และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ อาคารซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีการพัฒนารูปแบบการตลาดโดย มีการจัดให้มีตลาดนัดสหกรณ์ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สมาชิกได้นำสินค้าซึ่งตนเองปลูก หรือมีมาจำหน่าย ณ สหกรณ์ ปัจจุบันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 2019) สหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยการสร้างกลุ่มไลน์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ เมื่อสมาชิกสนใจและต้องการสินค้าต่างๆ สหกรณ์บริการสมาชิกโดยการนำสินค้าส่งให้สมาชิกถึงหน้าบ้าน ซึ่งเป็นบริการที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณฺการเกษตรโนนสูง จำกัด จังหวัด นครราชสีมา โดยมีการนำข้าวหอมะลิ 100% มาจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป และสหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด มีสินค้าที่น่าสนใจสามารถส่งจำหน่าย ณ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด ได้เช่นเดียวกัน จากการเปิดตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐