กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่342ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (3 ก.ย.64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เสนอการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 รายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19 และระเบียบวาระอื่น ๆสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษธรรมตามหลักกาชาดสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขด้านต่าง ๆ สภากาชาดไทยจึงมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วน โทรศัพท์ 0 2021 1664

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐