“EP”จัดเต็ม1,885ล้านบาทซื้อหุ้นPPTC-SSUTเพิ่มอีกหนุนรายได้ขายไฟฟ้า-ไอน้ำพุ่งกระฉูด

บอร์ด EP ไฟเขียวทุ่มเงินลงทุนกว่า 1,885 ล้านบาท ส่ง E-COGEN ถือหุ้นเพิ่มใน 2 โรงไฟฟ้าโคเจนฯ ผ่านการซื้อหุ้นสามัญของ TAC จาก CHUBU ดันสัดส่วนถือหุ้น ทั้งทางตรง-ทางอ้อมเต็ม 100% ใน SSUT และ 74.5% ใน PPTC บิ๊กบอส “ยุทธ ชินสุภัคกุล” มั่นใจรายได้ขายไฟ-ไอน้ำ พุ่งกระฉูด กำไรเติบโตอย่างมั่นคง นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TAC) จำนวนทั้งสิ้น 9,472,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 47.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ TAC จากบริษัทชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี.จำกัด (CHUBU หรือ “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,885,007,600.00 บาท ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ผ่าน E-COGEN ดังนี้ (1) ถือหุ้นใน PPTC ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วน 50.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ถือโดยตรง 24.50 % ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้น 74.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (2) ถือหุ้นใน SSUT ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วน 40.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด (THAT SIRI) 20.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ถือโดยตรง 40.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้น 100.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ PPTC และ SSUT โดยบริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน TAC เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทำให้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดใน SSUT และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC เพิ่มขึ้นเป็น 74.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว “การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร่วมทั้ง 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต 360 เมกะวัตต์ในครั้งนี้เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อยู่แล้ว ส่งผลให้บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐