กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายในพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.)ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภาพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมท่องเที่ยว ธนคาร sme และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมในห้องประชุมแล้ว ยังเป็นรูปแบบการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting เข้าร่วมประชุมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านแรงงาน ด้านการเกษตร ขยะมูลฝอย และการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะถัดไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า Thailand Southern Expo และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (AIC) และการออกแบบและวางแผน Smart City และDiscover Surat และโครงการหอทั่วไทยทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยสำนักงานคลังจังหวัด โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2564 และปี 2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการติดตามพบว่าปัจจัยเสี่ยงเกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสชนิดใหม่ อาจทำให้จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูง โดยความเร็วในการ กระจายวัคซีนเพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นปัจจัยสำคัญ หากล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศที่มีความรุนแรง ประกอบกับมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชะลอการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง จากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยืดเยื้อและรุนแรง ทำให้สถานะทางการเงินของครัวเรือนอ่อนแอและเปราะบาง ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะน้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูป ที่ส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่ง และระยะเวลาส่งสินค้าที่ใช้เวลามากขึ้น ติดตามความก้าวหน้า Thailand Southern Expoการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจัดงาน Thailand Southern Expo ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอการจัดงานในที่ประชุม กรอ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติที่ประชุมให้มีการบูรณาการร่วมกับในส่วนของภาครัฐและเอกชนโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดงานและผลักดันให้เป็นงาน Flagship ภายใต้โครงการ MICE CITY และเพื่อรับการสนับสนุนการศึกษารูปแบบการจัดงานเพื่อช่วยในการยกระดับงานต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐