"โควิด"ดันยอดใช้เน็ตพุ่งกระฉูด10ชม./วัน

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เผยว่า สดช.ได้ทำโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ วางแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ให้สอดคล้องกับสากล และสามารถสร้างให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในอนาคต

การสำรวจครั้งนี้เป็นการขยายผลจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยทำการสำรวจใน 77 จังหวัด เพิ่มตัวชี้วัดมากถึง 57 ตัวชี้วัด เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 39,145 ตัวอย่าง ครอบคลุมภาคบริษัทเอกชน 3,381 ตัวอย่าง เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นหน่วยงานบริการปฐมภูมิภาครัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) อีก 935 แห่ง สดช.พยายามทำให้ครอบคลุมหน่วยงานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตามแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ใน 8 มิติหลัก ได้แก่
1.การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
2.การใช้งาน
3.นวัตกรรม
4.อาชีพและแรงงานดิจิทัล
5.ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยดิจิทัล
6.การค้าและอุตสาหกรรมดิจิทัล
7.ผลจากดิจิทัลด้านสังคม
8.การเติบโตและคุณภาพชีวิตและนำไปสร้างตัวชี้วัดในการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย

สำหรับผลสำรวจที่สำคัญในครั้งนี้พบว่า ประชาชนยอมรับและเชื่อถือการใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้น ประชาชนที่มีการซื้อ สินค้าบริการออนไลน์สูงขึ้นทำให้เติบโตเร็วจาก 37.7% เป็น 76.6% ในปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการเอกชนมีการใช้งานเทคโนโลยียุคใหม่ ทั้ง คลาวด์และ ดาต้า อนาไลติกส์ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แบ่งเป็นคลาวด์ 70.3% ดาต้า อนาไลติกส์ 61.5% และ เอไอ 41%

นางวรรณพร กล่าวว่า จากผลสำรวจพบว่า ประชากรทั้งประเทศ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยจำนวน 6-10 ชั่วโมงต่อวันและในสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แบ่งเป็น
-ใช้ประชุมออนไลน์ หรือ ทำงานจากที่บ้าน คิดเป็นสัดส่วน 75.2%
-ใช้สำหรับเรียนออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน 71.1%
-ซื้อสินค้าออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน 67.4%
-เพื่อการติดต่อเล่นโซเชียล 65.1%
-ทำธุรกรรมการเงิน 54.7%

อีกทั้งจากการสำรวจยังพบว่าธุรกิจที่มีการใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ธุรกิจการเกษตรเพิ่มขึ้น 54.6% อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 27.4% ขนส่งและโลจสิติกส์เพิ่มขึ้น 27.9% ธุรกิจที่มีการใช้ช่องทางออนไลน์ลดลงในช่วงโควิด คือ การท่องเที่ยวและสันทนาการลดลง 76.4% แฟชั่นลดลง 44.8% วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 36.8%

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐