กรมชลฯจัดสื่อสัญจรออนไลน์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนจ.ขอนแก่น

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น หวังบรรเทาทั้งปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่

วันที่ 3 ก.ย.64 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกิจกรรมสื่อสัญจรออนไลน์ โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และสื่อมวลชน พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference

การจัดกิจกรรมสื่อสัญจรในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการสรุปผลดำเนินโครงการศึกษาฯ พร้อมตอบข้อซักถามโครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำฯ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย แต่กับประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ำทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และการประกอบอาชีพของประชาชน กรมชลประทาน ได้จัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิญ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่นกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่โครงการครอบคลุม 6.81 ล้านไร่ 199 ตำบล 26 อำเภอ พื้นที่ชลประทาน 707,000 ไร่ มีพื้นที่รับประโยชน์ 455,600 ไร่ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน มีความจุรวม 2,860 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอพื้นที่นำร่องหลัก ที่ช่วยแก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยผลการศึกษาได้เสนอ 3 โครงการ คือ โครงการอาคารบังคับน้ำลำน้ำพองตอนบน เป็นงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อยกระดับน้ำในลำน้ำพอง มีพื้นที่รับประโยชน์ 7,300 ไร่ 1,202 ครัวเรือน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าน 2 (ใหม่) เป็นงานปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,600 ไร่ 1,208 ครัวเรือน และโครงการประตูระบายน้ำโคกป่ากุง เป็นงานก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อยกระดับน้ำในลำห้วยสายหนัง มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ 1,248 ครัวเรือน หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ จะช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ได้ในระยะยาว อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow