"ม.สวนดุสิต"จับมือ"ม.นวมินทราธิราช"แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการพัฒนาบุคลากร-นศ.ทุกมิติ

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมเป็นประธานลงนาม เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทำร่วมกันไว้แต่เดิมอยู่แล้ว ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันมาโดยตลอด ทั้งการได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, สนับสนุนที่พักให้กับบุคลากรทางแพทย์ นักศึกษาพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และ ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรม.สวนดุสิต อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ ตลอดจนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต เข้าทำงานในโรงพยาบาลเกื้อการุณย์หลายตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.สุวมาลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและด้านอื่นๆ อาทิ การฝึกอบรม การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายในทุกมิติ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐