ประกาศใช้'พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย'

วันที่ 26 พ.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow