PEAคว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2564สาขาบริการภาครัฐ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ในปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี จำนวน 2 รางวัล คือ

1. ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” จากการดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยให้ชาวบ้านสามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน และมีช่างไฟฟ้าที่ได้รับ ใบประกอบอาชีพแล้ว จํานวน 7,127 คน ในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะส่งเสริมต่อยอดช่างไฟฟ้าจาก โครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้เป็นช่างที่สามารถติดตั้งระบบ EV Charging ภายใน ครัวเรือน เพื่อรองรับกับการใช้รถพลังงานไฟฟ้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายใน 10 ปี โดยใช้บุคลากรจาก PEA ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มาให้ความรู้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะทําให้ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและจะช่วยให้ PEA มีระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง

2. ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ชื่อผลงาน “การยกระดับการให้บริการโดยการขยายขอบเขต และลดระยะเวลาการให้บริการ ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ มิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โครงการติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค” โดยมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ เขตชุมชน (เทศบาล) ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 2 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่ 1 วันทำการ และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 5 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่ 3 วันทำการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐